Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Strategia Europa 2020


Strategia Europa 2020 a fost adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010, pe fondul unei crize economice profunde și al intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor și îmbătrânirea populației. Strategia Europa 2020 a propus o nouă viziune economică, care să ajute UE să iasă din criză și să edifice o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială.

Strategia se fundamentează pe trei priorități tematice, care se întrepătrund și se condiționează reciproc:

  1. creștere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
  2. creștere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
  3. creștere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și teritorială.

Pentru a defini acțiunile necesare aplicării Strategiei Europa 2020, Comisia Europeană a propus atingerea, până în anul 2020, la nivelul UE, a următoarelor obiective:

  1. rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 ani – minimum 75%;
  2. nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare – 3% din PIB-ul UE;
  3. atingerea obiectivului „20/20/20" (sau 30/20/20, în cazul respectării anumitor condiții) în domeniul schimbărilor climatice și al energiei;
  4. rata părăsirii timpurii a școlii – 10%, iar ponderea populației cu studii superioare și vârsta între 30 și 34 de ani – cel puțin 40%;
  5. reducerea cu 20 de milioane a numărului cetățenilor europeni amenințați de sărăcie (ceea ce ar corespunde reducerii cu 25% a numărului de persoane cu risc de sărăcie).

Documentele strategice care stabilesc cadrul implementării Strategiei Europa 2020, obiectivele 2020 la nivel european și care îndrumă acțiunile statelor membre UE spre atingerea acestor obiective sunt:

Cadrul organizatoric european prin intermediul căruia statele membre UE își sincronizează politicile economice și financiare, astfel încât să atingă obiectivele propuse la nivelul UE și prin care este formalizat procesul de monitorizare a implementării Strategiei Europa 2020 este Semestrul european. Punerea în aplicare a prevederilor strategiei prin exercițiul Semestrului european este atent urmărită la nivel european în cadrul reuniunilor Consiliului European.

Succesul în atingerea obiectivelor Europa 2020 depinde de implementarea la nivel național a reformelor structurale necesare pentru a accelera creșterea economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Programele Naționale de Reformă (PNR) reprezintă obligația fiecărui stat membru UE de a translata la nivel național obiectivele Europa 2020.

Pentru a face vizibilă Strategia Europa 2020 în România și pentru a asigura transparența implementării acesteia, autoritățile publice responsabile cu aplicarea reformelor structurale sunt implicate într-un dialog permanent cu toți factorii interesați. Procesul de informare și consultare publică se realizează prin organizarea unor evenimente (conferințe naționale, mese rotunde, grupuri de lucru tematice) menite să aducă în prim plan măsurile asumate în scopul atingerii obiectivelor naționale Europa 2020 și să contribuie la creșterea gradului de implicare a autorităților locale și de antrenare a societății civile în implementarea și actualizarea anuală a PNR.

Pentru mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_ro.

DSE, actualizat martie 2019