Informaţii de interes public

Anunț CCAF

Anunț în vederea preselecției reprezentanților organizațiilor neguvernamentale relevante pentru domeniul de activitate al Ministerului Afacerilor Externe în scopul propunerii pentru includere între membrii Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor – CCAF

 

Ministerul Afacerilor Externe lansează procedura de preselecție a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale din domeniul său de competență și care urmează a fi propuși în vederea desemnării ca membri ai Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF), organ consultativ, fără personalitate juridică, funcționând pe lângă prim-ministrul României, înființat în baza H.G. nr. 618/2005 privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

CCAF a fost înființat cu scopul asigurării participării societății civile la elaborarea politicilor publice și la dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea românească.  Potrivit hotărârii menționate, Colegiul este alcătuit din 40 de membri, reprezentanţi ai mediului asociativ, numiţi prin decizie a prim-ministrului, pe o perioadă de 4 ani, în urma consultărilor dintre ministere şi organizaţiile neguvernamentale din sfera lor de competenţă.

În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) primește dosarele de candidatură în vederea preselectării reprezentanților organizațiilor neguvernamentale care vor fi propuși Secretariatului General al Guvernului (SGG) pentru a dobândi statutul de membrii CCAF. Decizia privind reprezentanții propuși de MAE pentru includere în CCAF va fi luată la nivelul SGG. 

În vederea selectării, vor fi avute în vedere următoarele criterii:

a) candidații să fie reprezentanți ai asociațiilor şi fundaţiilor care funcţionează în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații sau înfiinţate prin legi speciale, relevante pentru domeniile în care activează;

b) candidații reprezintă asociații și fundații care desfășoară programe/proiecte/activități in domeniile relevante sferei de competență a MAE;

c) candidații reprezintă asociații și fundații care au o vechime de minimum 3 ani;

d) candidații reprezintă asociații și fundații cu rezultate relevante în domeniile care țin de sfera de competență a MAE.

Următoarele domenii țin de sfera de competență a MAE: fundamentarea și exercitarea politicii externe și a relațiilor internaționale, gestionarea afacerilor europene, dreptul internațional și dreptul Uniunii Europene, promovarea în plan internațional  a valorilor democrației, ale statului de drept, a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, combaterea amenințărilor hibride, asistență umanitară și de dezvoltare, consolidarea relațiilor cu comunitățile românești din afara granițelor, sprijinirea dezvoltării cadrului de exercitare a profesiei diplomatice.

Rezultatele relevante se vor referi la prioritățile de politică externă ale Guvernului, astfel cum rezultă din Programul de Guvernare.

În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile asociative neguvernamentale trebuie să furnizeze următoarele documente:

  1. nominalizarea candidatului din partea asociației sau fundaţiei (adresă semnată şi ştampilată);
  2. scrisoare de intenție a candidatului propus de organizație privind angajamentul de cooperare și implicare în cadrul CCAF;
  3. documente privind constituirea și funcționarea organizației (hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, statutul şi actul constitutiv, în forma actualizată, forma aflată in vigoare la data depunerii candidaturii care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă, hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv, certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, extrasul din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor/ Certificatul de grefă, care trebuie să cuprindă date despre conducerea asociației/fundației, sediu și informații din care să reiasă activitățile desfășurate;
  4. tabel cu datele de contact ale conducerii organizației;
  5. copie CI a candidatului;
  6. curriculum vitae al candidatului;
  7. documente care să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau scrisori de recomandare.

Documentele solicitate mai sus se vor depune sub forma unui dosar predat la Registratura MAE, în termen de 10 zile de la publicarea anunţului. Adresa Registraturii MAE este: Aleea Alexandru nr. 31, sector 1, București, cod 011822.

Ministerul Afacerilor Externe prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General European nr.679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și prevederile legale în vigoare. Prin depunerea documentelor, candidații își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal în scopul îndeplinirii obiectivelor procedurii de selecție.

Publicat 12 februarie 2020