Oportunităţi de angajare

Concurs pentru ocuparea unui post prevăzut pentru funcție de execuție MAE

Anunț important​

Concursul pentru ocuparea unui post vacant încadrat cu funcție de execuție specifică MAE în cadrul Direcției Orientul Mijlociu și Africa se suspendă din motive ce țin de reorganizarea activității Ministerului Afacerilor Externe.

 

​​ Afişat astăzi, 19 noiembrie 2019


 

 

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) și art. 6 din Cap. III al Anexei IV din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu Hotărârea de Guvern nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 557/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe, publicat în Monitorul Oficial nr. 303/2018, Ministerul Afacerilor Externe organizează un concurs pentru ocuparea unui post prevăzut pentru funcție de execuție specifică MAE.

La concursul pentru ocuparea postului prevăzut pentru funcție de execuție specifică în MAE, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituția României, republicată, și în legile în vigoare; are cetățenia română; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; cunoaște cel puțin o limbă străină, potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Descrierea postului, cerințele specifice pentru ocuparea acestuia și bibliografia specifică de concurs pot fi consultate aici:

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse electronic, în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2019, prin intermediul formularului de înscriere, care va fi disponibil pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea „Cariere” – „Oportunităţi de angajare”.

Formularul electronic de înscriere va fi disponibil în perioada 21 octombrie 2019 (ora 11:30:00, ora României) – 4 noiembrie 2019 (ora 23:59:59, ora României).
 

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secţiunea Cariere – „Oportunităţi de angajare”, precum și la avizierul instituției.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate, în perioada de înscriere, la Departamentul Resurse Umane, telefon 021-431.1717, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 11:00 – 15:00, ora României.

Afişat astăzi, 18.10. 2019