XVII. Prelucrarea datelor cu caracter personal -…

Informarea persoanelor vizate – Notă de informare

În calitate de operator de date cu caracter personal, MAE pune la dispoziţia solicitanţilor de vize şi PMT informaţiile prevăzute la art.13 din RGPD. Spre informarea persoanelor interesate:

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Ministerul Afacerilor Externe, cu sediul în Aleea Alexandru nr.31, Sector 1, Bucureşti, România, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, bine determinate prin cadrul normativ special în vigoare, datele personale pe care ni le furnizaţi, în condiţiile legii, despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe îşi desfăşoară activitatea responsabilul desemnat cu protecţia datelor cu caracter personal – dpo@mae.ro.

Prezenta informare se referă la scopurile colectării datelor pentru procesarea şi examinarea cererilor de vize de intrare în România şi de permise de mic trafic de frontieră (PMT), precum şi eliberarea vizelor şi PMT solicitate. Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopurile menţionate, au obligaţia de a furniza datele solicitate prin formularele de cerere a vizei* şi de PMT, refuzul de a furniza datele solicitate determinând inadmisibilitatea cererii de viză sau de PMT, aceasta urmând a nu fi preluată.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari, exclusiv autorităţi naţionale competente în materie: misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Inspectoratului General pentru Imigrări, Poliţiei de Frontieră Române şi Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Conform dispoziţiilor RGPD, persoana vizată de prelucrarea datelor beneficiază de dreptul de a fi informat, de dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, de ştergere a datelor, de restricţionare a prelucrării şi de dreptul de a nu fi supusă unei prelucrări automatizate. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc şi de a solicita ştergerea acestora**. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Responsabilului desemnat cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe – dpo@mae.ro***. De asemenea, beneficiază de dreptul de a se adresa cu o plângere, la A.N.S.P.D.C.P. (http://www.dataprotection.ro), precum şi de dreptul de a se adresa justiţiei.

Potrivit dispoziţiilor art.41 alin.(1) din Legea nr.271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele, datele dumneavoastră nu sunt transferate sau puse la dispoziţia unei ţări terţe ori a unei organizaţii internaţionale, excepţie făcând situaţiile prevăzute la art.41 alin.(2) şi alin.(3) din acelaşi act normativ.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


* Prin semnarea formularelor de solicitare a vizelor/PMT veţi putea furniza consimţământul expres cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră şi veţi putea consulta, în detaliu, termenele şi condiţiile referitoare la prelucrarea datelor. Rubricile din formularele de solicitare a vizei, marcate cu asterisc - (*), nu trebuie completate de resortisanţii terţi, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (soţ, soţie, copil sau ascendent dependent).

** În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale care vă privesc, va fi avut în vedere faptul că solicitarea de viză/de PMT devine inadmisibilă. Totodată, în situaţia în care doriţi ştergerea datelor personale care vă privesc, însă, în perioada în care formulaţi cererea de ştergere, deţineţi o viză/un PMT valabil(ă) obţinut(ă) în baza acelor date, acestea nu vor putea fi şterse, potrivit dispoziţiilor art.17 alin.(3) lit.b) din RGPD. În cazul în care, asupra cererii de viză/de PMT nu a fost luată o decizie, acesteia nu i se va mai putea da curs şi, de asemenea, se va avea în vedere faptul că taxa aferentă procesării cererii nu poate fi restituită. În situaţia în care vă veţi opune prelucrării datelor dumneavoastră, ulterior obţinerii unei vize/unui PMT, recomandăm exercitarea dreptului la ştergerea datelor.

***Cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate  de prelucrarea datelor pentru cererile de vize şi PMT -  formulare speciale, disponibile online, la adresa www.mae.ro, vor fi depuse, prin cerere scrisă, datată și semnată, adresată, potrivit art.38 alin.(4) din RGPD, Responsabilului cu protecţa datelor, din cadrul MAE, la adresa de corespondenţă dpo@mae.ro, respectiv la sediul operatorului MAE, în Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucureşti, cod 011822.Plângerea adresată ANSPDCP:

În vederea apărării drepturilor prevăzute de RGPD, fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări ce cade sub incidenţa acestui act normativ, pot înainta plângere către ANSPDCP, potrivit dispoziţiilor art.77 din Regulament. Datele de contact ale ANSPDCP, sunt după cum urmează:

 

Modelele ale plângerilor ce pot fi adresate ANSPDCP pot fi descărcate de aici: http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plangere.

 

Plângerea adresată instanţei:

Potrivit dispoziţiilor art.78 şi 79 din RGPD, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere şi împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite.