XVII. Prelucrarea datelor cu caracter personal -…

Informare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal - Portalul eVIZA

 

Conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale Legii nr.271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Ministerul Afacerilor Externe, cu sediul în Aleea Alexandru nr.31, Sector 1, Bucureşti, România, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, bine determinat prin cadrul normativ special în vigoare, datele personale pe care ni le furnizaţi, în condiţiile legii, despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe îşi desfăşoară activitatea responsabilul desemnat cu protecţia datelor cu caracter personal – dpo@mae.ro.

Prezenta informare se referă la scopul colectării datelor pentru procesarea şi examinarea cererilor de vize de intrare în România şi eliberarea vizelor solicitate. Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menţionat, care optează pentru solicitarea unei vize de intrare în România online, prin intermediul portalului naţional electronic de facilitare a solicitării vizelor, eViza – www.eviza.mae.ro, au obligaţia de a furniza datele solicitate prin formularele de solicitare a vizei*, refuzul de a furniza datele solicitate, atrăgând după sine inadmisibilitatea cererii de viză care nu va fi preluată la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Solicitarea unei vize prin intermediul portalului eViza poate fi completată de persoana vizată exclusiv după agrearea termenelor şi condiţiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele persoanelor care nu finalizează o solicitare de viză online, sunt şterese automat, după 30 de zile de la data ultimei intervenţii a  persoanei vizate asupra propriului dosar de cerere. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate de persoanele vizate, pentru preluarea acestora din portalul electronic extern al eViza, numai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României. Informaţiile sunt preluate din portalul eViza pentru prelucrarea subsecventă în Sistemul Naţional de Informaţii privind Vizele (SNIV).

Potrivit RGPD, persoana vizată de prelucrarea datelor beneficiază de dreptul de a fi informat, de dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, de ştergere a datelor, de restricţionare a prelucrării şi de dreptul de a nu fi supusă unei prelucrări automatizate. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc şi de a solicita ştergerea acestora**. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Responsabilului desemnat cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe – dpo@mae.ro***. De asemenea, beneficiază de dreptul de a se adresa cu o plângere, la A.N.S.P.D.C.P. (http://www.dataprotection.ro), precum şi de dreptul de a se adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră, comunicate prin portalul electronic eVIZA și prelucrate în cadrul SNIV de către utilizatori autorizați, nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


* Prin semnarea formularelor de solicitare a vizelor, care trebie consultate şi semnate la prezentarea în persoană, în faţa personalului competent al MAE, veţi putea furniza consimţământul expres cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră şi veţi putea consulta, în detaliu, termenele şi condiţiile referitoare la prelucrarea datelor. Rubricile din formularele de solicitare a vizei, marcate cu asterisc - (*), nu trebuie completate de resortisanţii terţi, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (soţ, soţie, copil sau ascendent dependent).

** În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale care vă privesc, va fi avut în vedere faptul că solicitarea de viză devine inadmisibilă. Totodată, în situaţia în care doriţi ştergerea datelor personale care vă privesc, însă, în perioada în care formulaţi cererea de ştergere, deţineţi o viză valabilă obţinută în baza acelor date, acestea nu vor putea fi şterse, potrivit dispoziţiilor art.17 alin.(3) lit.b) din RGPD. În cazul în care, asupra cererii de viză nu a fost luată o decizie, acesteia nu i se va mai putea da curs şi, de asemenea, se va avea în vedere faptul că taxa aferentă procesării cererii nu poate fi restituită.

***Cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate  de prelucrarea datelor pentru cererile de vize şi PMT -  formulare speciale, disponibile online, la adresa www.mae.ro, vor fi depuse, prin cerere scrisă, datată și semnată, adresată, potrivit art.38 alin.(4) din RGPD, Responsabilului cu protecţa datelor, din cadrul MAE, la adresa de corespondenţă dpo@mae.ro, respectiv la sediul operatorului MAE, în Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucureşti, cod 011822.

 

 

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL PORTALULUI eViza, ÎN CAZUL ÎN CARE OPTAŢI PENTRU DEPUNEREA UNEI SOLICITĂRI DE VIZĂ ONLINE:
 

Categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea procesării şi eliberării vizelor de intrare în România: resortisanţii terţi care intră sub incidenţa instrumentelor juridice europene şi naţionale care reglementează politica de vize, respectiv regimul străinilor în România, prin formularea de cereri de vize române, indiferent de scopul călătoriei.

Prin utilizarea portalului extern eViza - www.evisa.ro, la momentul demarării procesului de solicitare a vizei, online, este necesară luarea la cunoştinţă şi agrearea termenelor şi condiţiilor privind furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scopul prelucrării şi eliberării vizelor de intrare în România.

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul portalului extern eViza vor fi utilizate exclusiv în scopul procesării, examinării şi eliberării vizelor de intrare în România. Aceste date vor fi prelucrate de MAE, doar atunci când persoana vizată şi-a dat consimţământul, prin agrearea termenelor şi condiţiilor referitoare la acest aspect.

MAE prelucrează exclusiv categoriile de date cu caracter personal necesare pentru examinarea cererilor de vize, astfel cum acestea au fost stabilite la nivelul Uniunii Europene şi prin legislaţia naţională în materie. MAE nu solicită şi nu prelucrează date cu caracter sensibil, cu excepţia celor necesare pentru examinarea unei cereri de viză de intrare în România şi eliberarea unei vize, în conformitate cu dispoziţiile legale; toate datele cu caracter personal, precum şi orice date cu caracter sensibil sunt prelucrate în stricte condiţii de siguranţă.

 

DETALII DE INTERES:
 

 • Toate datele cu caracter personal solicitate prin intermediul formularelor din portalul extern eViza vor fi puse la dispoziţia misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, la care persoana vizată optează a se prezenta.
   
 • Datele din portalul extern sunt stocate pe un server central securizat, care aparţine MAE al României. La momentul transmiterii unui dosar de viză către o misiune diplomatică/un oficiu consular al României, acesta va fi transferat în portalul intern aferent eViza, fiind stocat pe un server central securizat în reţeaua internă a MAE al României. La acest moment, datele cu caracter personal din portalul extern vor fi transferate integral în reţeaua securizată a MAE, nemaifiind disponibile online.
   
 • Atunci când un solicitant de viză nu finalizează un dosar de cerere, datele acestuia cu caracter personal completate în portalul extern până la un anumit punct, vor fi stocate pe serverul central al MAE, aferent portalului extern, pentru o perioadă limitată la 30 de zile. La expirarea acestei perioade, dosarul nefinalizat şi toate datele completate în cadrul acestuia se vor şterge automat, nemaifiind disponibile online şi nemaifiind disponibile, în egală măsură, operatorului.
   
 • Datele cu caracter personal furnizate prin dosarele de solicitare a vizelor completate în portalul eViza vor fi puse exclusiv la dispoziţia autorităţilor române competente şi procesate de către acestea, după caz, în scopul luării unei decizii cu privire la solicitarea de viză transmisă prin acest portal. Aceste date pot fi introduse şi stocate în bazele de date accesibile doar autorităţilor române competente în activitatea în materie de vize, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
   
 • Identitatea operatorului: exclusiv Ministerul Afacerilor Externe al României, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare române din străinătate.
   
 • Scopul în care este efectuată prelucrarea datelor este exclusiv procesarea / examinarea cererilor de vize formulate de către resortisanţii terţi supuşi obligativităţii vizei pentru a călători în România, precum şi, după caz, în vederea eliberării vizelor de intrare pe teritoriul României. Vizele acordate pot fi, totodată, anulate şi revocate, în conformitate cu legea.
   
 • Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate în scopul solicitării vizelor de intrare în România: exclusiv autorităţile naţionale competente prevăzute la art.30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi autorităţile competente cu efectuarea controlului la punctele de trecere a frontierei de stat. Datele transmise prin dosarele electronice constituite prin intermediul portalului eViza pot fi accesate exclusiv de către MAE.
   
 • Solicitanţii de vize care nu consideră oportună furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru completarea formularelor standard de solicitare a vizelor, vor avea în vedere faptul că refuzul furnizării tuturor datelor necesare poate conduce la inadmisibilitatea cererilor, ori respingerea solicitărilor de vize, în funcţie de situaţie.