Anticorupţie

Sesizări

Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020 este un document de viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele majore de acţiune în sprijinul promovării integrităţii şi bunei guvernări la nivelul tuturor instituţiilor publice.

Scopul Strategiei Naționale Anticorupție este reducerea şi prevenirea fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupţie. 

 

 Avertizări în interes public

Prin intermediul adresei de e-mail avertizareininterespublic@mae.ro s-a creat posibilitatea sesizării cu bună-credinţă, sub protecția conferită de lege, orice faptă săvârșită de personalul MAE ce presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

  avertizareininterespublicmae.ro

 

Semnalarea neregularităţilor constituie avertizare în interes public dacă priveşte:
 • a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unor funcţii din MAE;
   
 • b) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
   
 • c) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
   
 • d) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
   
 • e) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
   
 • f) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
   
 • g) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare, eliberare din funcţie;
   
 • h) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
   
 • i) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
   
 • j) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
   
 • k) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului MAE;
   
 • l) încălcarea altor dispoziţii legale, care impun respectarea principiului bunei administrări.

 

Semnalarea neregularităţilor se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
 • a) numele, prenumele, funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea şi denumirea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
 • b) numele şi prenumele angajatului instituţiei a cărui presupusă neregularitate este sesizată şi denumirea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
 • c) descrierea presupusei neregularităţi care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia (dacă este cunoscută);
 • d) prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa neregularitate;
 • e) descrierea prejudiciului cauzat de neregularitate constatată (dacă se cunoaşte);
 • f) data;
 • g) semnătura.

Sesizările anonime nu sunt luate în considerare, dar identitatea avertizorului este protejată potrivit dispozițiilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.