Afaceri europene

Reprezentarea României înaintea CJUE


Reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a
Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

– aspecte generale –
 

I. Sediul materiei

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia privind reprezentarea României înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene și a celorlalte instituții UE, precum și înaintea Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, aprobată de Guvernul României, prin memorandum, în data de 20 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare.

   

II. Cadrul instituțional

Agentul guvernamental

În cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), funcționează, în coordonarea directă a ministrului delegat pentru afaceri europene, Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, care asigură reprezentarea României în cadrul procedurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 11/2017, respectiv:

 1. procedura reglementată de art. 218 alin. (11) TFUE privind avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispozițiile tratatelor;
 2. procedurile reglementate de art. 256 alin. (1) TFUE privind acțiunile directe care sunt în competența Tribunalului;
 3. procedurile reglementate de art. 256 alin. (2) TFUE privind acțiunile formulate împotriva deciziilor tribunalelor specializate;
 4. procedurile reglementate de art. 256 alin. (3) TFUE privind cererile preliminare care sunt în competența Tribunalului;
 5. procedurile reglementate de art. 258-260 TFUE privind etapele precontencioase și contencioase ale acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor;
 6. procedurile reglementate de art. 263 TFUE privind acțiunea în anulare;
 7. procedurile reglementate de art. 265 TFUE privind acțiunea în constatarea abținerii de a acționa;
 8. procedurile reglementate de art. 267 TFUE privind cererea având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare;
 9. procedurile reglementate de art. 268 TFUE privind acțiunea în repararea daunelor, în conformitate cu art. 340 TFUE;
 10. procedura reglementată de art. 269 TFUE privind controlul legalității unui act adoptat de Consiliul European sau de Consiliu în conformitate cu art. 7 TUE;
 11. procedurile legate de aplicarea art. 270 TFUE privind litigiile dintre Uniune și agenții săi;
 12. procedurile litigioase reglementate de art. 271 TFUE privind obligațiile care rezultă din statutul Băncii Europene de Investiții, măsurile adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții, măsurile adoptate de Consiliul Directorilor Băncii Europene de Investiții, precum și în legătură cu îndeplinirea de către băncile centrale naționale a obligațiilor care rezultă din aplicarea TFUE și a Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale;
 13. procedura prevăzută la art. 272 TFUE, atunci când CJUE este competentă să se pronunțe în temeiul unei clauze compromisorii,
 14. procedurile jurisdicționale înaintea Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.

Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat și își desfășoară activitatea în directa coordonare a ministrului delegat pentru afaceri europene.

Prin Decizia Prim-ministrului nr. 208 din 16 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 419 din 16 mai 2018, domnul Costin-Radu CANȚĂR a fost numit în funcția de agent guvernamental.

Conform art. 2 alin. (4) din OUG nr. 11/2017, Agentul guvernamental coordonează procesul de stabilire a pozițiilor naționale și, alături de structura specializată în contenciosul UE, întocmește actele și realizează faptele necesare reprezentării juridice.

Serviciul Contencios UE este structura specializată în contenciosul EU, direct subordonată Agentului guvernamental.


Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE)

GLCUE este un grup interinstituțional specializat, reglementat de art. 4 din OUG nr. 11/2017, care se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, în scopul asigurării unei cooperări eficiente în contextul reprezentării României în procedurile prevăzute de art. 1 alin. (2) din OUG nr. 11/2017.

GLCUE dezbate aspecte orizontale privind reprezentarea României, identifică soluții pentru îmbunătățirea cooperării interinstituționale în această materie și analizează implicațiile evoluțiilor recente ale jurisprudenței pentru autoritățile publice. 

În GLCUE sunt reprezentate toate ministerele și alte autorități sau instituții publice, a căror contribuție este considerată necesară de Agentul guvernamental în gestionarea activității de reprezentare. Reprezentanții în GLCUE sunt puncte de contact ale Agentului guvernamental în cadrul autorităților publice care i-au desemnat, în ceea ce privește problematica reprezentării.

 

Grupurile de lucru ad-hoc având caracter sectorial (GLACS)

GLACS este grupul de lucru care se poate constitui în vederea stabilirii și fundamentării poziției României în cadrul unei proceduri pendinte dintre cele prevăzute art. 1 alin. (2) din OUG nr. 11/2017.

GLACS este convocat de Agentul guvernamental din oficiu sau la propunerea motivată a unei alte autorități publice.

În GLACS sunt reprezentate autoritățile publice în a căror competență intră aspectele care fac obiectul procedurii cu privire la care a fost constituit.

 

III. Activitatea de reprezentare a României înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene și a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb 

Mențiuni generale privind cooperarea interinstituțională

Autoritățile publice competente în domeniile care fac obiectul acțiunilor declanșate colaborează strâns cu Agentul guvernamental, în vederea elaborării și transmiterii pozițiilor României în cadrul procedurilor prevăzute de art. 1 alin. (2) din OUG nr. 11/2017. În acest context:

 • participă la reuniunile organizate de Agentul guvernamental,
 • comunică punctele de vedere, înscrisurile și informațiile solicitate de Agentul guvernamental, precum și orice alte informații considerate relevante,
 • realizează demersurile stabilite de comun acord cu Agentul guvernamental.

În conformitate cu art. 5 alin. (1) din OUG nr. 11/2017, autoritățile publice sunt obligate să trimită Agentului guvernamental, la cererea și în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele și informațiile solicitate.

Totodată, potrivit art. 5 alin. (2) din OUG nr. 11/2017, autoritățile și instituțiile publice care furnizează acte, date și informații Agentului guvernamental și structurii specializate în contenciosul UE își asumă răspunderea pentru caracterul complet și corect al acestora.

 

Reprezentarea României în cadrul fazei precontencioase a acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor reglementate de art. 258 TFUE

Acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeană împotriva României pot avea ca obiect:

 • fie incompatibilitatea normelor juridice naționale cu legislația UE;
 • fie cazuri de aplicare incorectă a normelor de drept UE;
 • fie neîndeplinirea obligațiilor de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a directivelor UE.

Pe baza punctelor de vedere ale autorităților publice competente în domeniile care fac obiectul acțiunilor declanșate, precum și a tuturor celorlalte acte relevante în contextul respectivelor acțiuni, Agentul guvernamental elaborează și transmite Comisiei Europene, prin intermediul bazei de date INFR, răspunsurile României la punerile în întârziere/avizele motivate/alte documente procedurale comunicate de instituția UE.

Acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeană împotriva statului român constituie cea mai mare parte a procedurilor în care Agentul guvernamental asigură reprezentarea României.

 

Acțiunile aflate pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene și al Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb

Pe baza punctelor de vedere ale autorităților publice competente în domeniile care fac obiectul acțiunilor aflate pe rolul celor două instanțe, precum și a tuturor celorlalte acte relevante în contextul respectivelor acțiuni, Agentul guvernamental elaborează și transmite grefelor instanțelor toate actele de procedură (observații scrise, cereri introductive, memorii în apărare, replici, duplici etc.), susținând în fața acestora poziția României.

În anumite situații, principalele elemente ale argumentației României în cadrul diferitelor proceduri se aprobă de Guvern prin memorandum, elaborat în comun de MAE și de autoritățile publice competente în domeniile care fac obiectul respectivelor acțiuni.


Pentru mai multe informaţii privind procedurile prevăzute de art. 1 alin. (2) din OUG nr. 11/2017, accesaţi:

12 septembrie 2018