Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

 1. Hotărâre nr.33 din 25 ianuarie 2019 privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de Drept public sau privat si aflate in fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe
                       Anexă HG 33/2019 – Lista persoane de drept public şi privat

 2. Constituția României, republicată;

 3. Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017;

 5. Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările şi completările ulterioare;

 6. Ordinul nr. 1132/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare şi ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe;

 7. Ordinul nr. 1658/2016 pentru aprobarea atribuțiilor Direcției Juridic, Legislație şi Contencios;

 8. Legea nr. 572/2004 privind Ordinul Meritul Diplomatic şi Medalia Meritul Diplomatic, cu modificările ulterioare;

 9. Legea nr. 590/2003 privind tratatele;

 10. Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;

 11. Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, adoptat de Legea nr. 53/2003;

 12. Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 13. Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale românești din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

 14. Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 15. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

 16. Hotărârea Guvernului nr. 93/2004 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor şi protezelor pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României, celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe şi pentru membrii de familie ai acestora;

 17. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 18. Ordinul nr. 890/2014 privind aprobarea Codului Etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României;

 19. Ordinul nr. 2122/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României;

 20. Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

 21. Hotărârea Guvernului nr. 152/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

 22. Ordinul nr. 48/2010 privind aprobarea normelor metodologice de funcționare a Centrului Național de Pașapoarte Diplomatice şi de Serviciu;

 23. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Institutului Cultural Român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 24. Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcționarea institutelor culturale românești din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, cu modificările şi completările ulterioare;

 25. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, cu modificările ulterioare;

 26. Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene;

 27. Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;

 28. Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, cu modificările şi completările ulterioare;

 29. Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcționarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare;

 30. Hotărârea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea şi funcționarea Institutului Diplomatic Român, cu modificările şi completările ulterioare;

 31. Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare şi asistență umanitară;

 32. Hotărârea Guvernului nr. 1006/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;

 33. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operațiuni cu produse militare, republicată;

 34. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările și completările ulterioare;

 35. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

 36. Legea 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale, republicată;

 37. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 38. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;

 39. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;

 40. Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile;

 41. Hotărârea Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protecția, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

 42. Hotărârea Guvernului nr. 1201/2012 privind declasificarea, menținerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe anterior datei de 12 aprilie 2002;

 43. Hotărârea Guvernului nr. 70/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în țară a acțiunilor de protocol, specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop;

 44. Hotărârea Guvernului nr. 325/1996 privind modul şi condițiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanțe oficiale ale României în străinătate pot să organizeze acțiuni de protocol şi reprezentare;

 45. Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilații acestora din administrația publică;

 46. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2012  privind stabilirea unor măsuri de  reorganizare în cadrul administrației publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

 47. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 48. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 49. Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, încheiată la 18 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 566/1968;

 50. Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare, încheiată la 24 aprilie 1963, ratificată prin Decretul nr. 481/1971;

 51. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 52. Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare;

 53. Hotărârea Guvernului nr. 954/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României​;

 54. Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară;

 55. Legea nr. 229/2018 privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România;

 56. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;

 57. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

 58. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.