Organizare

Organigramă 

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1132/29 iulie 2016
pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi ordine internă
al Ministerului Afacerilor Externe


Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este organizat şi funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 8 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Activitatea ministerului este condusă de ministrul afacerilor externe, care totodată îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. De asemenea, ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.

Ministrul delegat pentru Relaţiile cu Românii de pretutindeni, care activează tot în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, coordonează activitățile din domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de cinci secretari de stat şi de un subsecretar de stat, precum şi de un secretar general şi de un secretar general adjunct. Atribuțiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

În cadrul MAE funcționează şi Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de director general, subordonat ministrului afacerilor externe, şi o direcție pentru activitatea Agentului guvernamental. Atribuțiile Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

În cadrul ministerului funcționează, de asemenea, Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curții de Justiție, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum şi a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, funcţionează ca autoritate naţională în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare, controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

În coordonarea ministrului afacerilor externe funcționează, ca organ consultativ, Colegiul MAE, precum şi alte organe consultative, constituite în condiţiile legii.

La nivelul MAE este organizată și o structură de audit public intern, distinctă şi independentă, subordonată direct ministrului afacerilor externe. Misiunea Corpului de Audit Intern este de a acorda consultanţă şi asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de şi de a oferi recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.

Activitatea specifică a ministerului este desfăşurată de personalul diplomatic şi consular, ale cărui statut, drepturi şi obligaţii sunt stabilite de Legea nr. 269/2003 privind Statutul corpului diplomatic şi consular al României. Personalul diplomatic şi consular activează în administraţia centrală sau în serviciul exterior.

MAE este încadrat cu personal diplomatic şi consular, cu personal pe funcţii de execuţie specifice, cu funcţionari publici, precum şi cu personal contractual.

Numărul maxim de posturi în Ministerul Afacerilor Externe este de 901 în Centrala MAE (exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului) şi 1424 pentru Serviciul exterior.

Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale.

În subordinea MAE funcționează Institutul Diplomatic Român, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

În subordinea MAE şi în coordonarea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni funcționează Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, instituţie publică cu personalitate juridică.

În coordonarea MAE îsi desfăşoară activitatea:

Din fondurile Ministerului Afacerilor Externe sunt finanţate şi secretariatele Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene şi Casei Americii Latine.

  

Centrul de presă

Conectat la M@E