Mandat

 • urmăreşte, direct sau în conlucrare cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor şi ale altor înţelegeri internaţionale la care România este parte şi prezintă propuneri pentru îndeplinirea întocmai şi cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate;
 • exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei, îl informează constant pe primul-ministru cu privire la activitatea Agentului guvernamental şi formulează propuneri de acţiune;
 • elaborează sau cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relaţiile externe şi cu politica de comerţ exterior ale României;
 • asigură asistenţă permanentă şi coordonare în domeniul relaţiilor internaţionale tuturor ministerelor;
 • formulează norme şi asigură sprijin instituţiilor centrale de stat în materie de protocol şi curtoazie internaţională;
 • contribuie la monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la UE;
 • colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relaţiilor economice internaţionale;
 • promovează interesele economice ale României în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţiile economice cu vocaţie universală, cu caracter regional şi cu alte grupări economice;
 • participă sau colaborează, după caz, la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar, în vederea desfăşurării relaţiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;
 • păstrează originalele tuturor înţelegerilor internaţionale bilaterale şi copiile certificate de pe înţelegerile internaţionale, originalele înţelegerilor internaţionale al căror depozitar este România şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din această calitate;
 • păstrează sigiliul de stat al României;
 • supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement şi de exequatur; ţine legătura cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare din România în conformitate cu regulile şi cu practica internaţională;
 • organizează, îndrumă şi controlează activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României; organizează curierul diplomatic;
 • asigură aplicarea politicii naţionale în domeniul relaţiilor culturale, ştiinţifice şi de învăţământ cu alte state;
 • contribuie la cunoaşterea şi difuzarea valorilor culturii, ştiinţei şi învăţământului românesc şi sprijină participarea României la manifestări internaţionale de profil.


Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, MAE exercită următoarele funcţii:

 • funcţia de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul său de activitate;
 • funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate;
 • funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
 • funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate şi a celor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
 • funcţia de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale.