Prima Pagina

Biroul electoral al circumscripţiei nr. 43

Biroul electoral al circumscripţiei nr. 43 este constituit pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivelul circumscripţiei electorale pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afară ţării.

În îndeplinirea atribuţiilor sale biroul electoral de circumscripţie, examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listei susţinătorilor, înregistrând candidaturile care îndeplinesc aceste condiţii sau respingând înregistrarea celor care nu îndeplinesc condiţiile legale.

Biroul electoral de circumscripţie, potrivit art. 17 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şicompletările ulterioare, are ca atribuţii:
 

  • Veghează la organizarea din timp a secţiilor de votare, urmăreşte şi asigură aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi înmaterie electorală din cadrul circumscripţiei;
  • Inregistrează candidaturile depuse la nivelul circumscripţiei şi constată rămânerea definitivă a acestora;
  • Comunică, întermen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, Biroului Electoral Central, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu reprezentare în Parlament prin grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, celelalte partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au depus candidaţi la nivelul colegiilor uninominale de pe raza circumscripţiei, cât şi numărul de candidaturi depuse de acestea;
  • Face publicaţiile şi afişările cu privire la candidaturi;
  • Rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare;
  • Stabileşte mandatele ce revin, la nivelul circumscripţiei, fiecărui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, candidat independent care participă în alegeri;
  • Eliberează candidaţilor declaraţiale şi certificatul doveditor al alegerii;
  • Inaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor din colegiile uninominale ce compun circumscripţia electorală în care funcţionează;
  • Indeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin potrivit legii.

Deciziile biroului electoral de circumscripţie se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică.