Viza română

IX. Viza română de lungă şedere (simbol D)?

7.  Reîntregirea familiei – D/VF:

Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unei Cărţi albastre a UE, al unui permis ICT, al unui permis «mobile ICT», al unui permis de şedere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru:

 • soţ/soţie;
 • copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului şi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi;
 • copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului, inclusiv cei adoptaţi, aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora sponsorul exercită drepturile părinteşti.

NOTA: Străinii titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică şi străinii posesori ai Cărţii albastre a UE, ai unui permis ICT sau ai unui permis «mobile ICT» pot solicita reîntregirea familiei chiar dacă valabilitatea permisului de şedere temporară este mai mică de un an.

Acronimul “ICT” este utilizat pentru persoana transferată în cadrul aceleiași companii (intra-corporate transferee), conform Directivei 2014/66/UE.

Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor;

 • copiii minori necăsătoriţi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora soţul/soţia exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor.


Sponsorul este definit ca fiind străinul, posesor al unui permis de şedere, altul decât cel în scop de reîntregire a familiei, sau al unei Cărţi albastre a Uniunii Europene eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne. Străinul intrat în România în scopul reîntregirii familiei nu poate avea, la rândul său, calitatea de sponsor şi nu poate invita alti membri de familie, în scopul reîntregirii familiei.

Inspectoratul General pentru Imigrări poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi pentru următoarele categorii:

 • rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine;
 • copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.


Minorii neînsoţiţi, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pot solicita reîntregirea familiei pentru:

 • rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal;

ori

 • atunci când aceştia nu există sau nu pot fi identificaţi, orice altă rudă a acestuia.

Străinii, titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică şi străinii posesori ai Cărţii albastre a UE pot solicita reîntregirea familiei chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mică de un an.

Cererea-tip se depune la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări pe a cărei rază solicitantul locuieşte în mod legal şi va fi însoţită de documentele prevăzute de lege.

Cererea-tip va fi soluţionată în termen de maximum 3 luni de la data depunerii.

Aprobarea cererii se comunică în scris solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesaţi, care o prezintă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular în termen de 60 de zile de la data emiterii, odată cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.  În cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate străinului în scris.

Viza se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care membrii de familie îşi au reşedinţa sau domiciliul.

Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

 • comunicarea Inspectoratului General pentru Imigrări;
 • dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei;
 • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat.


​Pot solicita viză pentru reîntregirea familiei şi următoarele categorii de persoane:

 • străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;
 • străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri;
 • copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care:
  • nu au împlinit vârsta de 21 de ani;
  • se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 de ani;
  • deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
 • rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia;
 • străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreţinerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;

Solicitarea de viză depusă de străinii din categoriile de mai sus va fi însoţită de certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii ori, după caz, de dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener.

 • străinii, membri de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate. Solicitarea de viză depusă de aceştia va fi însoţită de documente care să ateste faptul că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român.

Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de convenienţă constatată anterior, în condiţiile legislaţiei române, sau când se constată existenţa unei stări de bigamie sau poligamie.