Viza română

IX. Viza română de lungă şedere (simbol D)?

5.  Detaşare - D/DT:

 • copia avizului de detaşare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu excepţia următoarelor categorii:
  • străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;
  • străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;
  • străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.
 • dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.

Străinii din categoriile exceptate de la obligativitatea prezentării copiei avizului de detaşare trebuie să prezinte următoarele documente:

 • copia contractului individual de muncă, înregistrat la autorităţile competente din statul membru respectiv, tradus şi legalizat;
 • permisul de şedere valabil eliberat de statul în care îşi are sediul angajatorul, în original şi în copie;
 •  copia actului de detaşare, tradus şi legalizat;
 • dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.

Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru detaşare, în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului pentru detaşare de către angajator.

Atunci când străinul deţine un aviz pentru detaşare, eliberat de Inspectoratul general pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne, viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei. Pentru categoriile exceptate de la obţinerea avizului pentru detaşare, viza se acordă după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 30 până la 45 de zile.

6. Studii - D/SD: 

 • În cazul studenţilor:

(i) dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ cu frecvenţă, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii;

(ii) dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii;

(iii) dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

(iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;

(v) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;

(vi) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor;

(vii) dovada cunoaşterii limbii în care se va desfăşura programul de studii pe care îl va urma, cu excepţia anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini;

 
 • În cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional:

(i) dovada acceptării la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ cu frecvenţă;

(ii) dovada participării într-un program de schimb de elevi sau proiect educaţional, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop;

(iii) dovada din partea organizaţiei care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreţinere, inclusiv cheltuielile de şcolarizare, precum şi eventualele costuri privind executarea măsurilor de îndepărtare;

(iv) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;

(v) dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional şi care deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie din România sau într-o unitate specială de cazare selecţionată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional;

(vi) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor;

Străinii bursieri ai statului român nu sunt obligaţi să prezinte dovada achitării taxei de studii şi nici  dovada mijloacelor de întreţinere.

Străinii de origine română nu sunt obligaţi să prezinte dovada mijloacelor de întreţinere.

 • În cazul stagiarilor care participă la un program de formare profesională neremunerată:​

(i) acord de formare profesională;

Acordul de formare profesională prevăzut cuprinde cel puţin următoarele elemente:

(i) o descriere a programului de formare profesională, inclusiv obiectivul educaţional sau componentele de învăţare ale acestuia;

(ii) durata stagiului;

(iii) condiţiile de plasare şi de monitorizare ale stagiului;

(iv) orarul stagiului;

(v) raporturile juridice dintre stagiar şi entitatea-gazdă.

(ii) angajament scris al entităţii-gazdă în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru şederea şi îndepărtarea stagiarului respectiv;

(iii) dovada deţinerii unei diplome de absolvire a învăţământului superior în ultimii doi ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome;

(iv) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

(v) dovada asigurării condiţiilor de cazare.